Velikost textu: Základní verze Větší písmo

Seniorský dům

Veřejný závazek

Poslání zařízení:
Posláním Seniorského domu Písek, je poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí s pomocí terénní služby ani rodinných příslušníků.


Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v udržování vztahů s jejich přirozeným sociálním prostředím a v zapojování do života místního společenství.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou senioři od 55 let.

Služba je určena:

Seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku:

 • kteří z důvodu svého zdravotního stavu či nemoci nemohou zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb,
 • kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči,
 • kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách,
 • kteří jsou převážně nebo úplně imobilní.

Služba není určena:

 • osobám mladším 55 let,
 • osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (léčba infuzemi, transfuzemi, …),
 • osobám z důvodů akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
 • osoba s infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • osobám s chronickým duševním onemocněním trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování znemožňuje soužití s kolektivem,
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory – dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění,
 • osobám, které by svým umístěním v domově řešili pouze rodinou či bytovou situaci.